Woning te koop: Pieter Latensteinstraat 32 1501VG Zaandam (2024)

**Please see English below**

De woning aan de Pieter Latensteinstraat is een karakteristieke ’30 jaren woning, op een locatie die wordt omringd door rustige en typerende straatjes van Zaandam.

De woning is bouwkundig in orde, heeft een vernieuwde fundering en is tegelijkertijd toe aan een frisse start.

INDELING
Begane grond:
De woning heeft de entree aan de straatkant met vele parkeermogelijkheden voor de deur.

De woonkamer en halfopen keuken met toegang tot de tuin lopen in elkaar over waardoor er een overzichtelijk eenheid gecreëerd kan worden.

De keuken is in een lichte houtkleur en van alle gemakken voorzien. Door goed gebruik te maken van de functionele ruimte is de keuken opgesteld in een L-vorm en wordt het een fijn verlengstuk van de leefruimte.

Eerste verdieping:
Aan de voorzijde van de woning is de “master-bedroom” gelegen en aan de achterzijde van de woning is de tweede ruime slaapkamer en badkamer, beiden met uitzicht op de tuin.

De badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douche, toilet en een wastafel.

Zolder:
Een heerlijke plek voor slaap- en logeerkamer maar ook voor een volwaardige werk- of studeerkamer.

Tuin:
De tuin is geheel bestraat en onderhoudsvriendelijk met daarin een achterom, een terras, een ruime berging en een overkapping voor de fietsen of een heerlijk lounge gedeelte.

AFMETINGEN
Woonoppervlak: 77 m²
Externe bergruimte: 6 m²
Bruto Inhoud: 274 m³
Het meetrapport is opgesteld conform de richtlijnen NEN 2580.

BIJZONDERHEDEN
- 4-kamer woning van 77 m² (NEN gemeten)
- Tuin op het Noordwesten
- Prachtige ligging
- Bouwjaar: 1929
- Aan de voorzijde is er volop gratis parkeergelegenheden.
- VERNIEUWDE FUNDERING (2009)

OPLEVERING
In overleg/ kan spoedig

OMGEVING
Pieter Latensteinstraat ligt in de prachtige en kindvriendelijke wijk “Burgermeesterbuurt”.
Op loop- en fietsafstand vindt u een kinderopvang, een grote variëteit aan basisscholen, Hubbard College, diverse sportverenigingen voor voetbal, hockey, tennis en zwemles. En zeker niet te vergeten de Noorder IJplas welk een mooi recreatiegebied is voor een heerlijke wandeling, fietstocht of kanoën.

ZAANDAM... is een bruisende stad voor jong en oud met zoveel cultuur zoals het unieke stadhuis, het Intell hotel, de Gedempte Gracht, Tsaar Peter Huisje, het Zaantheater en de Monetroute,

Het wereldberoemde Stadshart van Zaandam is werkelijk een unieke belevenis.
De Westzijde is een prachtig winkelgebied met een historisch karakter, vele exclusieve winkeltjes. Ook kan je hier volop genieten van een hapje en een drankje aan de Zaan of een bezoekje brengen aan de bekende Bullekerk.

Voor een middag/avond met familie of vrienden is de historische Dam in Zaandam de plek, rondom het gezellige plein zijn er vele terrasjes en uitgaansmogelijkheden.

BEREIKBAARHEID
Door de centrale ligging is de Pieter Latensteinstraat een ideale woonplek voor mensen die werken in (de buurt van) Zaandam en Amsterdam.

Voor bestemmingen verder weg in de stad: het openbaar vervoer ligt op enkele minuten lopen.
En voor wie buiten de stad werkt: Pieter Latensteinstraat is goed te bereiken via de Ring, afslag Zaanstad-Zuid.

Pieter Latensteinstraat is goed te bereiken met eigen vervoer met een goede aansluiting op de uitvalswegen A7, A8 en A10. In de buurt zijn meerdere bushaltes richting o.a. het Centrum van Zaandam, Amsterdam Centraal en Schiphol. Vanaf NS-station Zaandam ben je in 18 minuten op Amsterdam Centraal.
** English**

The house on Pieter Latensteinstraat is a characteristic ‘30s house, in a location surrounded by quiet and typical streets of Zaandam.

The house is structurally in shape, has a renewed foundation and at the same time is in need of a fresh start.

DESCRIPTION
Ground floor:
The house has the entrance on the street side with many parking possibilities in front of the door.

The living room and semi-open kitchen with access to the garden flow into each other, creating an uncluttered space.

The kitchen is in a light wood colour and fully equipped. By making good use of the functional space, the kitchen is set up in an L-shape and becomes a nice extension of the living space.

First floor:
At the front of the house is the ‘master bedroom’ and at the rear of the house is the second spacious bedroom and bathroom, both overlooking the garden.

The bathroom is fully tiled and equipped with a shower, toilet, and a washbasin.

Attic:
A lovely place for sleeping and guest room but also a full-fledged work or study room.

Garden:
The garden is fully paved and low maintenance containing a back entrance, a terrace, a spacious shed and a canopy for bikes or a lovely lounge area.

DIMENSIONS
Living space: 77 m²
External storage space: 6 m²
Gross Capacity: 274 m³
The measurement report was prepared in accordance with NEN 2580 guidelines.

PARTICULARS
- 4-room house of 77 m² (NEN measured)
- Garden facing Northwest
- Magnificent location
- Built in 1929
- There is plenty of free parking at the front.
- RENEWED FOUNDATION (2009)

REMOVAL
In consultation/ can be done soon

SURROUNDINGS
Pieter Latensteinstraat is located in the beautiful and child-friendly neighbourhood ‘Burgermeesterbuurt’.
Within walking and cycling distance you will find a nursery, a wide variety of primary schools, Hubbard College, various sports clubs for football, hockey, tennis, and swimming lessons. And certainly not to be forgotten the Noorder IJplas which is a beautiful recreational area for a lovely walk, bike ride or canoeing.

ZAANDAM... is a vibrant city for young and old with so much culture such as the unique City Hall, the Intell hotel, the Gedempte Gracht, Tsar Peter House, the Zaantheatre and the Monet route,

Zaandam's world-famous city centre is truly a unique experience.
The Westzijde is a beautiful shopping area with a historic character, many exclusive shops. You can also enjoy a snack and a drink along the Zaan or visit the famous Bullekerk.

For an afternoon/evening with family or friends, the historic Dam Square in Zaandam is the place to be, around the cosy square there are many terraces and entertainment options.

ACCESSIBILITY
Its central location makes Pieter Latensteinstraat an ideal place to live for people working in (the vicinity of) Zaandam and Amsterdam.

For destinations further afield in the city: public transport is a few minutes' walk away.
And for those working outside the city: Pieter Latensteinstraat is easily accessible via the Ring Road, exit Zaanstad-Zuid.

Pieter Latensteinstraat is easy to reach by private transport with a good connection to the A7, A8 and A10 motorways. Nearby are several bus stops towards e.g., the center of Zaandam, Amsterdam Central Station and Schiphol Airport. From Zaandam NS railway station, you can reach Amsterdam Central Station in 18 minutes.

Woning te koop: Pieter Latensteinstraat 32 1501VG Zaandam (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5612

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.